شرایط اعطای نمایندگی انحصاری اتوبیت

 1. جواز کسب (مرتبط با سیستم های صوتی و تصویری خودرو و یا برق خودرو)
 2. تجربه کاری و یا تحصیلی مرتبط
 3. حسن شهرت در شهر و یا شهرستان مورد تقاضا
 4. سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی محل کسب با حداقل اعتبار 2 سال
 5. اسکن کارت ملی متقاضی
 6. قبض برق و یا تلفن مربوط به محل کسب 
 7. پر کردن فرم درخواست نمایندگی و داشتن کد پیگیری
 8. سفارش حداقل 100 دستگاه ردیاب در ماه

شرایط اعطای نمایندگی فروش اتوبیت

 1. جواز کسب (مرتبط با سیستم های صوتی و تصویری خودرو و یا برق خودرو)
 2. تجربه کاری و یا تحصیلی مرتبط
 3. حسن شهرت در شهر و یا شهرستان مورد تقاضا
 4. سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی محل کسب
 5. اسکن کارت ملی متقاضی
 6. قبض برق و یا تلفن مربوط به محل کسب 
 7. پر کردن فرم درخواست نمایندگی و داشتن کد پیگیری